Vedligeholdelse af kloak og afløb

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning af kloak

Et afløbsanlæg er forsynet med en del forskellige installationer og anordninger, som kræver en jævnlig vedligeholdelse for at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser.

Afløbsinstallationerne generelt:

Afløbsinstallationerne må ikke tilføres kemikalier, uopløselige stoffer som fx hygiejnebind, bleer, toiletruller, vatpinde, vat, klude, engangsservietter, karklude, kattegrus og fedtstof.

Diverse vejledninger:

Kloakledninger
 • Kloakledningerne er selvrensende og skal derfor ikke vedligeholdes. Der henvises dog til ovennævnte punkt om afløbsinstallationerne.
Tag- og nedløbsbrønde
 • Sandfang renses minimum hvert 2. år for blade og bundfald.
 • Vandlås, der ses efter at der er vand over udløb på brønden (ca. 7 cm.). Hvis vandlås er defekt vil der lugte af kloak i brønden.
 • Brøndsider spules rene.
 • Dæksler kan behandles med asfalt efter behov (hvert 3. år) eller børstes rene med en stålbørste for rust mm, derved undgås at de ruster fast og levetiden forlænges.
1 m. brønde
 • Brønd tilses hvert år for rottehuller, brud, tilstopning mm.
 • Brøndsider og bund spules rene.
 • Dæksler kan behandles med asfalt efter behov (hvert 3. år) eller børstes rene med en stålbørste for rust mm, derved undgås at de ruster fast og levetiden forlænges.
Gulvafløbsskåle
 • Gulvafløbsskåle er forsynet med vandlåse. Riste og vandlåse skal jævnligt renses, og der skal foretages en kraftig gennemskylning med vand, fx ved hjælp af en slange eller spandvand som hældes hurtig i.
 • Gulvafløbet skal jævnligt tilføres vand så vandlåsen opretholdes. Hvis denne udtørre, vil der komme kloaklugt op af afløbet. Er der gulvvarme er denne risiko noget større.
Lyskasser
 • Lyskasser er forsynet med afløb. Afløbsristene skal mindst 1-2 gange om året renses for blade, papir og andre effekter, der kan stoppe afløbene og derved give oversvømmelse.
Rottespærre
 • For at undgå tilstopninger tilrådes det så ofte som muligt at benytte stort skyl ved udskylning fra toiletter.
 • Ved skybrud med efterfølgende opstuvning og tilbageløb i kloakledninger skal rottespærren kontrolleres for funktion.
 • Interval for kontrol samt rengøring af rottespærre er afhængig af installationsstedet og forbruget på rørledningen. Som udgangspunkt anbefaler vi følgende.
 • Ved første installation anbefales det at kontrollere rottespærren med jævne mellemrum de første 3 måneder.
 • Herefter anbefales følgende intervaller for kontrol og service:
 • Ved almindeligt parcelhus kræves minimum 1 eftersyn pr. år.
 • Ved institutioner, kollegier, skoler m.m. foretages eftersyn hver 3-6 måned.
 • Ved etagebyggeri med mere end 2 etager anbefales eftersyn hver 3. måned.
Dræn
 • Dræn efterses min. 1 gang årligt om dræn ”trækker” vand.
 • Står vand højere end dræntilløb er afløbet fra brønden stoppet.
 • Drænbrønde renses og spules rene.
 • Tegn på drift problemer kan være fugt på bund af kælder udover det normale.
 • Dæksler kan behandles med asfalt efter behov (hvert 3. år) eller børstes rene med en stålbørste for rust mm, derved undgås at de ruster fast og levetiden forlænges.
 • Dræn bør spules og eventuelt tv-inspiceres, hvis drænsystemet svigter.
Pumpebrønd
 • Pumpe tages op min. 1 gange årligt så slam, grus og sten kan renses op fra bunden af pumpebrønden.
 • Pumpe efterses min. 2 gang årligt. Der hældes vand i pumpebrønd, når vand dækker pumpe eller nærmere sig dræntilløb, skal pumpe starte.
 • El, hvis relæer slår fra af uforklarlige årsager kan det være pumpen der er defekt. Sluk for afbryderen til pumpe, tænd for relæet. Tænd pumpen derefter igen, slår relæet fra så er pumpen defekt.
 • Pumpe må ikke køre konstant.
Pumpetoilet/kværn
 • umpe/kværn efterses min. 1 gang årligt.
 • El, hvis relæer slår fra af uforklarlige årsager kan det være pumpen der er defekt. Sluk for afbryderen til pumpe, tænd for relæet. Tænd pumpen derefter igen, slår relæet fra så er pumpen defekt.
 • Pumpe må ikke køre konstant.
 • Der skal bruges begrænset mængde toiletpapir, da kværn ellers kan stoppe til.
 • Vatpinde, hygiejnebind, tamponer, vådservietter, skumgummiklude og lignende må ikke smides i, da disse kan medføre stop og i værste fald ødelægge pumpe og kværn.
Højvandslukker
 • Højvandslukker Højvandslukkeren har det formål at forhindre, at spildevandet løber tilbage ved opstuvning. Den skal altid holdes i brugbar stand og skal altid være let tilgængelig.
 • Højvandslukkeren består af 2 klapper som altid er lukkede og selv lukker op for nedstrømmende spildevand. 2. klap kan lukkes manuelt og fungere derved som sikkerhedslås. Det anbefales at holde denne klap lukket ved længere driftsafbrydelse.
 • Højvandslukkeren skal efterses minimum hvert ½år og rengøres så der ikke sidder skidt på klapperne og sikkerhedsklappen testes.
 • Det er lovpligtigt at højtvandslukkeren skal serviceres af autoriseret kloakmester: Én familiehus minimum 1 gang om året. Bolig med mere end en familie minimum 2 gang om året. Erhvervsejendomme minimum 4 gange om året.
 • Gulvafløbet skal jævnligt tilføres vand så vandlåsen opretholdes. Hvis denne udtørre, vil der komme kloaklugt op af afløbet. Er der gulvvarme er denne risiko noget større.

NB ! Det er ejers/bygherre, der selv har ansvaret for vedligeholdelsen af sin kloak inden for skel.

Kontakt din autoriseret kloakmester, hvis du har brug for hjælp til kloakarbejde.